radar_tourelle_meta_fusion_2_capture_youtube_idemia