Lac des Settons wordt weer gevuld

Afgelopen week zijn de kleppen van de dam in het Lac des Settons gesloten zodat het stuwmeer weer kan vollopen. 

Lees meer

De lynx is terug in Côte-d’Or en Saône-et-Loire

In augustus 2022 meldde France 3 dat, na tien jaar van geruchten, de lynx officieel terug is in Bourgondië. De OFB (Office Français de Biodiversité) had dit formeel bevestigd. Nadien zijn er in deze regio meer lynxen gesignaleerd.

Lees meer

Cheque voor stoken op hout of houtpellets

Vanwege de prijsstijging van hout en houtpellets kunnen mensen die hoofdzakelijk op deze producten stoken in aanmerking komen voor een cheque van € 50 tot € 200. De cheques zijn vanaf februari beschikbaar.

Lees meer

Wijnwetenschap

Gérard Liger-Belair is als hoogleraar Chemische Fysica verbonden aan de Universiteit van Reims. Zijn specialisme: bubbels! Hij publiceerde er al meer dan honderd artikelen over in wetenschappelijke tijdschriften en het dubbele daarvan voor een breder publiek. Ook schreef hij acht boeken over de bubbels in mousserende dranken, waarvan er één in meerdere talen is vertaald: Uncorked: The Science of Champagne. Daarin lees je bijvoorbeeld dat de 29-jarige monnik Dom Pérignon in 1668 werd ingeschakeld om van die hinderlijke bubbels in champagnewijn áf te komen…

Wil je het hele interview lezen geschreven door Karin Leeuwenhoek voor Perswijn? Kijk dan op deze link.

 

Impressie BZ dag 2022

Een mooie herinnering aan een leuke dag. klik op de foto om het filmpje te bekijken.

Impressie BZ dag 25 september. Met dank aan Jaap Poot

volle tafel tijdens BZ dag

Afgelopen zondag vond de BZ dag plaats. Deze keer in Moulin de Chazeu in Laizy. Deze oude watermolen bleek een goede locatie. Dat de aanwezigen échte Bourgondiërs zijn geworden bleek wel uit de volle tafel met eten.

Uit de aanblik van de zelfgemaakte spijzen viel niet op te maken dat het hier uitsluitend om Nederlandstaligen ging. Zelfs de kazen zagen er Frans uit. Ook de muziek was Frans, maar gespeeld door Fekke de Jager op de draailier en Wil Hilbrink op de accordeon.

Hoewel de ruimte niet heel groot was, was het toch ruim genoeg. en nét voldoende voor alle exposanten. Dankzij het zonnetje konden we zelfs buiten lunchen. Maar niet vóór dat we een interessante voordracht kregen door Maarten die ons aan de hand van een strip uit Astrix en Obelix een aantal leuke franse cultuur -eigenaardigheden vertelde.

De dag werd afgesloten met een ‘inmiddels’ traditionele tombola die op ludieke wijze werd gepresenteerd door Jeroen de Bruin, onze nieuwe vice voorzitter en Anja Verheij onze voorzitter. Kortom een geslaagde dag.

Hartelijk dank iedereen voor jullie aanwezigheid en alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan het slagen van deze dag!

foto’s (c) Rob Croes

Klik op de foto hieronder om een impressie in beeld te bekijken. Met dank aan Jaap Poot!

 

Uitnodiging BZ proefdag

Om onze abonnees, adverteerders, medewerkers en bestuursleden de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten, organiseren we jaarlijks een ‘Proefdag’. Dit jaar vindt de Proefdag plaats op zondag 25 september van 11.00 tot 16.00 uur in Moulin de Chazeu in Laizy (Saône et Loire).

Net als vorig jaar nodigen we alle abonnees uit om iets lekkers te maken en mee te nemen. Hartig, zoet, vlees, vis of vega, alles is welkom. Ook adverteerders met een culinaire ambitie hoeven beslist niet te schromen hieraan mee te doen. Van alle meegebrachte lekkernijen maken we een mooi buffet om met elkaar van te genieten tijdens de lunch. Iedereen neemt een eigen bord, bestek en glas mee. Voor stokbrood zorgen wij. Koffie, thee, wijn, bier en water zijn ter plekke verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding. Het geheel wordt muzikaal omlijst door Fekke de Jager op de draailier en Wil Hilbrink op de accordeon.

Wil je anderen kennis laten maken met je eigen gemaakte sieraden, siropen of schilderijen, je kennis van (geneeskrachtige) planten en kruiden of een andere creatieve uiting, meld je dan aan voor de markt. Adverteerders, grijp deze gelegenheid om je werk of dienstverlening onder de aandacht te brengen van potentiële klanten. Of je nu huizen verkoopt of zonnepanelen, kaas of stroopwafels, een klusbedrijf of een gezellig café runt, of de beste Franse vertalingen maakt, geef je op voor de markt! Neem een eigen tafeltje mee om je product of dienst te exposeren. Standhouders kunnen op 25 september vanaf 10.00 hun kraam inrichten.

Opgeven kan via een mail naar bureau@bourgondischezaken.com Laat weten of je alleen komt of met meer en of je op de markt gaat staan en waarmee. Exposanten die een kleinood ter beschikking willen stellen voor de tombola worden van harte uitgenodigd dit te vermelden. Deze worden aan het eind van de dag verloot.

Met Bourgondische groet,

Namens het bestuur en de hoofdredactie van BZ,

Anja Verheij en Saskia Relker

audiorondleiding leerzaam en leuk

Erg leuk om te doen en ook in het Nederlands deze gratis audio rondleiding in de omgeving van Autun maar ook op andere plaatsen in de Bourgogne. Het leukste is natuurlijk om er heen te gaan en ter plekke de wandeling te lopen en de uitleg te horen via je telefoon, maar zeker ook leuk is om lekker vanuit huis de plekken te bezoeken via de computer en de interessante uitleg te horen. De Nederlandse vertaling, is wel even wennen en een duidelijke computerstem maar het went snel. Veel kijk en luisterplezier gewenst.

wivisites

Frans nationaal recht – afwezigheid van dubbele belasting

Bron: FANF/KPMG

In het Franse recht, onder voorbehoud van enkele uitzonderingsgevallen (zie hierna onder “3. Specifieke gevallen”), is overdracht door overlijden (erfenis) als wel overdracht tussen levenden (schenking) aan belasting onderhevig.

Voor Franse belastingplichtigen zijn successierechten -in principe- verschuldigd, over het gehele vermogen van de erflater dat wordt overgedragen op het moment van overlijden.

Indien de nalatenschappen of schenkingen een internationaal karakter hebben, dat wil zeggen er is sprake van een erflater of een schenker in een land terwijl er sprake is van vermogensbestanddelen, erfgenamen of begiftigden in een ander land, kunnen situaties van dubbele belastingheffing zich voordoen indien elk betrokken land ervan uitgaat dat de erflater of schenker fiscaal in zijn land is gevestigd of indien de betrokken landen niet dezelfde kwalificatie aan de betrokken vermogensbestanddelen geven, en ieder land zich beroept op zijn recht belasting te heffen op de overdracht

… Indien de erflater of schenker woonachtig is in Frankrijk

De fiscale woonplaats is de woonplaats zoals die gedefinieerd is in artikel 4 B van de Code Général des Impôts (‘CGI’). Personen die niet onder het toepassingsgebied van dit artikel vallen worden dus beschouwd als zijnde gedomicilieerd buiten Frankrijk.

Indien de erflater of de schenker in Frankrijk zijn fiscale woonplaats heeft, zijn alle vermogensbestanddelen in of buiten Frankrijk gelegen, belastbaar in Frankrijk volgens de Franse wetgeving (Art 750 ter CGI).

Anders gezegd, de eventuele roerende en onroerende zaken die in Nederland gelegen zijn, zijn in Frankrijk aan belasting onderhevig.

De woonplaats van de begunstigde (in Frankrijk of in het buitenland) doet niet ter zake.

Deze situatie kan leiden tot een dubbele belastingheffing in het geval dat ieder van de landen -Frankrijk en Nederland- ervan uitgaat dat de erflater of schenker gedomicilieerd is in zijn land, of een verschillende opvatting hebben over de kwalificatie van de vermogensbestanddelen, en zo een belastingheffing kan opeisen op een wereldwijde basis.

Niettemin, in Frankrijk wordt de dubbele belastingheffing voorkomen aangezien in principe de in het buitenland voldane erf- of schenkingsbelasting recht geeft op een overeenkomstige belastingvermindering (‘crédit d’impôt’).

Op deze manier wordt de dubbele heffing van successie- en schenkingsrechten voorkomen door de verrekening van in het buitenland reeds voldane belastingen met de in Frankrijk verschuldigde belasting op buiten Frankrijk gelegen roerende en onroerende zaken (Art. 784 A CGI).

Laten we het geval nemen van een fiscale inwoner van Frankrijk die in Frankrijk is overleden. Deze inwoner was van tijd tot tijd in Nederland werkzaam en bezit roerende zaken in Frankrijk en in Nederland. De vraag die zich stelt is welk land gerechtigd is successierechten ten aanzien van deze zaken te heffen. Frans recht toepassend, vindt de heffing plaats op een wereldwijde basis: de roerende vermogensbestanddelen gelegen in Frankrijk maar eveneens de in Nederland aanwezige roerende zaken zijn belastbaar in Frankrijk. Indien Nederland ervan uitgaat dat de erflater eveneens fiscaal in Nederland fiscaal gevestigd is -vanwege bijvoorbeeld de uitoefening van de professionele activiteiten- dan zouden de roerende zaken zowel In Nederland en Frankrijk belastbaar zijn. Niettemin, het Franse recht toepassend, de belasting voldaan in Nederland, op grond van de in Nederland aanwezige roerende goederen, zal worden verrekend met de belasting verschuldigd in Frankrijk. Op deze manier wordt dubbele belastingheffing voorkomen.

…Indien de erflater of schenker in Nederland is gevestigd

In dit geval, met toepassing van Artikel 750 ter CGI, zijn belastbaar in Frankrijk:

  • De roerende en onroerende zaken gelegen in Frankrijk ontvangen door de begunstigde (erfgename of begiftigde) die zijn fiscale woonplaats buiten Frankrijk heeft;
  • De roerende en onroerende zaken aanwezig in of buiten Frankrijk en ontvangen door de begunstigde die zijn fiscale woonplaats heeft in Frankrijk en dit minstens 6 jaar gedurende de 10 jaar voorafgaand aan het jaar van verkrijging van de goederen.

Deze situatie kan eveneens leiden tot dubbele belastingheffing voor zover Frankrijk en Nederland zich kunnen beroepen op het recht belasting te heffen op roerend en onroerende vermogensbestanddelen op een wereldwijde basis met name in het geval dat de begunstigde meer dan 6 jaar zijn fiscale woonplaats in Frankrijk heeft.

Maar, op grond van het artikel 784 A CGI, wanneer de begunstigde zijn fiscale woonplaats in Frankrijk heeft, de in het buitenland voldane successie- en schenkingsrechten met betrekking tot buiten Frankrijk -in bijvoorbeeld Nederland- gelegen roerende en onroerende zaken kunnen verrekend worden met de in Frankrijk verschuldigde belasting.

Anders gezegd, wederom dubbele belastingheffing is voorkomen door toepassing van een verrekening met de in het buitenland reeds voldane belasting.

2. Frans verdragsrecht: afwezigheid van een Frans-Nederlands belastingverdrag

Deze regels van het Franse nationale recht zijn van toepassing onder voorbehoud van de regels voorzien in internationale verdragen waarbij Frankrijk verdragspartij is op het gebied van het voorkomen van dubbele erf- of schenkingsbelasting.

Echter op de dag van vandaag is geen enkel verdrag ter voorkoming van dubbele erf- of schenkingsbelasting tussen Frankrijk en Nederland ondertekend. 

In afwezigheid van verdragsregels, is dus het nationale Franse recht van toepassing.

Als gevolg hiervan zijn dus de hierboven behandelde Franse nationale regels de enige toepasselijke regels om dubbele belasting te voorkomen, dat wil zeggen, verrekening van in het buitenland voldane belastingen met betrekking tot buiten Frankrijk gelegen zaken.

Er moet worden opgemerkt dat de Europese regelgeving er zich er niet tegen verzet indien de nationale wetgeving van een Lidstaat niet voorziet in de verrekening van de door een erfgenaam in deze Lidstaat verschuldigde successierechten met in een andere Lidstaat reeds voldane successierechten (HvJ EG, 3e Kamer, 12 feb. 2009, Zaak C-67/08).

Het Hof van Justitie der EG heeft eveneens gepreciseerd dat de regelgeving van de Europese Unie zich niet verzet tegen de Nederlandse regelgeving die bepaalt dat een nalatenschap van een Nederlandse staatsburger die overleden is binnen 10 jaar nadat hij zijn woonplaats vanuit Nederland naar het buitenland verplaatst heeft, belast wordt alsof hij in Nederland gebleven was, terwijl profiterend van een belastingverlaging met de successierechten geheven door andere Staten (HvJ EG, 3e Kamer, 23 feb. 2006, Zaak C-512/03).

3. Specifieke bepalingen

In bepaalde gevallen voorziet de wet in uitzonderingen of in bijzondere basisstelsels op het gebied van successie- en schenkingsrechten.

Deze specifieke maatregelen worden toegekend vanwege de aard van bepaalde zaken of zijn ingegeven door de hoedanigheid van de erflater, de schenker of de begunstigde (erfgenaam of begiftigde) of hun relaties.

…. Toepasselijk op successie- en schenkingsrechten

Uitzondering voor nieuwe fiscale inwoners –

Wanneer de erflater of de schenker zijn woonplaats buiten Nederland heeft, maar de begunstigde (erfgenaam of begiftigde) zijn woonplaats in Frankrijk heeft, zijn de successie- en schenkingsrechten van toepassing op roerende en onroerende zaken gelegen zowel in Frankrijk als die gelegen in het buitenland (art. 750 ter CGI).

Echter deze regeling is slechts van toepassing indien de begunstigde zijn fiscale woonplaats in Frankrijk heeft gehad gedurende ten minste 6 jaar in de loop van de 10 jaar voorafgaand aan het jaar waarin hij de zaken ontvangen heeft.

Dit betekent dat de belastinglast die drukt op nieuwe inwoners gedurende de eerst jaren van hun verblijf, of zij die zich slechts voor korte tijd in Frankrijk vestigen, in belangrijke mate verlicht wordt. Als gevolg hiervan zijn deze nieuwe fiscale inwoners vrijgesteld van successie- en schenkingsrechten gedurende de eerste jaren van hun vestiging in Frankrijk met betrekking tot roerende en onroerende zaken gelegen zowel binnen als buiten Frankrijk, indien ontvangen van een erflater of schenker woonachtig in het buitenland.

Vrijstelling van 100 000 euros in rechte lijn…. Voor de toepasselijkheid van successie- en schenkingsrechten voorziet Art. 779, I CGI in een vrijstelling van 100 000 euro per deel voor iedere ascendent of elk kind in leven zijnd dan wel plaatsvervuld.

Anders gezegd, geen successie- of schenkingsrechten zijn verschuldigd op bedragen tot 100 000 euros indien de begunstigde een ascendent, een kind of één van zijn plaatvervullers is.

Opmerking verdient dat deze vrijstelling kan worden gecumuleerd met de vrijstelling voor giften van geldsommen (‘dons familiaux’) tot een bedrag 31 865 euros.

….Toepasselijk op schenkingsrechten

Vrijstelling tussen echtgenoten of Pacs-partners –

De schenkingen tussen echtgenoten of partners van een Pacte civil de solidarité (‘Pacs’) geven recht op een vrijstelling van 80 724 euros (Art. 790 E en 790 F CGI).

Anders gezegd, de schenking tussen echtgenoten en Pacs-partners tot een bedrag van 80 724 euros is vrijgesteld van schenkingsrechten.

NB Deze vrijstelling is niet van toepassing op samenwonenden (‘union libre’).

Partners van een civiele partnerschap die rechstgeldig in het buitenland is afgesloten, genieten eveneens van deze vrijstelling. Anders uitgedrukt, schenkingen gedaan tussen personen verbonden door een rechtsgeldig in Nederland gesloten civiele partnerschap zijn vrijgesteld van schenkingsrechten in Frankrijk met betrekking tot schenkingen tot een bedrag van 80 724 euros.

Vrijstelling van bepaalde giften binnen de familie –

Geldsommen geschonken tot een bedrag van 31 865 euros ten gunste van een kind, een kleinkind of een achterkleinkind, zijn vrijgesteld van schenkingsrechten (Art. 790 CGI).

Deze giften kunnen worden geëffectueerd door middel van een cheque, in contanten, door bankoverschrijving of door een postcheque.

Zoals hierboven reeds vermeld, deze vrijstelling kan gecumuleerd worden met de hiervoor genoemde vrijstelling van 100 000 euros in rechte lijn.

….Toepasselijk op successierechten 

Vrijstelling van nalatenschappen tussen echtgenoten of Pacs-partners – het erfdeel van de langstlevende echtgenoot of Pacs-partner is vrijgesteld van successierechten (Art. 796-0 bis CGI).

Vermelding verdient dat de administratieve doctrine erin voorziet dat de personen verbonden door een civiel partnerschap gesloten in het buitenland, en niet in strijd met de openbare orde, eveneens deze vrijstelling genieten (BOI-ENR-DMTG-10-50-30, n°40).

Anders gezegd, nalatenschappen tussen personen verbonden door een civiel partnerschap gesloten in Nederland, zijn vrijgesteld van successierechten, onder voorbehoud de openbare orde te respecteren.

Wordt de Haut-Folin het nieuwe Alpe-d’Huez

Geslaagde 1-april grap schrikt inwoners Morvan op.

Het artikel mbt de plannen rond de Haut Folin ging als volgt:

Binnenkort starten de werkzaamheden: een verwarmde stoeltjeslift, skihellingen en een bar op grote hoogte. Als alles klaar is zijn de vakantiegangers welkom, op slechts 300 km van Parijs.

Al in 1950 werden de eerste ski-activiteiten in het hart van het regionale natuurpark de Morvan ontwikkeld. Door gebrek aan personeel en sneeuw is het aanbod uiteindelijk beperkt gebleven tot langlaufen met zes afdalingen die regelmatig door de Skimo-vereniging worden aangeboden.

Een Zwitser die in zijn jeugd vakantie vierde op de Haut-Folin

Maar in de afgelopen maanden heeft een onverwachte gebeurtenis de kaarten opnieuw geschud, en daarmee de hele toekomst van het gebied. De voorzitter van Skimo, Jean-Luc Mathieu, vertelt het verhaal: ‘Wij zijn benaderd door een Zwitser die zojuist op grote schaal heeft geïnvesteerd in de infrastructuur. We gaan de Haut-Folin naar een andere dimensie brengen. Deze investeerder, die anoniem wenst te blijven, bracht in zijn jeugd zijn vakanties door in de Morvan en voelt zich erg verbonden met de Haut-Folin. Het idee zat al een tijdje in zijn hoofd, maar de Covid heeft het versneld. Hij vond, zoals wij eigenlijk allemaal, dat de Fransen hun batterij dicht bij huis moeten kunnen opladen en dat met name de Parijzenaren de behoefte hadden om in de natuur te zijn zonder te ver van huis te zijn.’

Bingo: de Haut-Folin is het best bereikbare skioord vanuit Parijs, veel dichterbij dan zijn grote zusters in de Alpen en de Jura. Bovendien maakt de nabijheid van Dijon, Nevers en Autun het tot een ideale bestemming voor de Bourgondiërs. Het enige dat ontbrak was het geld om het skioord uit te breiden. Et voilà!

Acht skipistes, een danscafé met DJ en sneeuwkanonnen

Het geldbedrag zal niet openbaar worden gemaakt, maar het is een aanzienlijk bedrag’, verzekert Jean-Luc. ‘Hoe dan ook, de gulle gever heeft het goed gezien. Het geld zal worden gebruikt voor de bouw van een los te koppelen en verwarmde stoeltjeslift die acht afdalingen zal bedienen: drie groene, drie blauwe en twee rode’, legt de voorzitter van de Skimo-vereniging uit. ‘Het is relatief klein, maar we willen het ook graag compact houden’.

De aankomst van de stoeltjeslift zal worden geïnstalleerd op de top van de Haut-Folin, het ‘dak van de Morvan’, dat op 901 meter ligt. Het beginpunt zal op een steenworp afstand van het chalet van Préperny komen te liggen, dat al jaren lang langlaufers en andere bezoekers ontvangt. Er komt ook een kleine skilift voor kinderen met een licht hellende afdaling.

De top van Haut-Folin beschikt reeds over een helikopterlandingsplatform, zodat welgestelde vakantiegangers rechtstreeks vanuit de lucht kunnen aankomen.

Het chalet van Préperny zal ook een grote verandering ondergaan. Om een jong publiek aan te trekken zal gedurende het hele seizoen een DJ aanwezig zijn, die tot drie uur ‘s nachts dansmuziek zal verzorgen’, legt de voorzitter van Skimo uit. ‘Daarnaast is er natuurlijk eten en drinken met pannenkoeken en glühwein. We willen er een nieuw Alpe-d’Huez van maken, weg met het oubollige imago’, zegt Jean-Luc Mathieu.

Maar hoe kun je de skipistes laten functioneren met de slechte sneeuwcondities van de laatste jaren? ‘We hebben aan alles gedacht. Er zullen sneeuwkanonnen op iedere piste komen’, legt Jean-Luc Mathieu uit.

Een hotel à la Suisse... en dromen over de Olympische Winterspelen

De werkzaamheden zullen in de komende maanden starten. ‘Het doel is klaar te zijn voor de eerste sneeuwval in 2023. Maar daar houdt het project niet op: in een tweede fase, waarschijnlijk tegen 2025, wil de investeerder ook een luxehotel bouwen, à la Suisse, een beetje zoals The Shining maar dan minder angstaanjagend,’ zegt Jean-Luc Mathieu geamuseerd. Het hotel heeft al een naam: Le Grand Montarnu, genoemd naar de op één na hoogste berg in het gebied.

Maar het hoogtepunt van deze tweede fase van de werkzaamheden wordt de aanleg van een bobsleebaan die zal beginnen op de top van de Grand Montarnu. Het doel: een clientèle aantrekken die op zoek is naar spanning en ontdekkingen.

Niets is nog zeker, maar we denken natuurlijk aan de Olympische Winterspelen van 2030,’ zegt de voorzitter van Skimo. Hoewel de volgende Spelen al aan Italië zijn toegewezen, heeft het Internationaal Olympisch Comité nog geen besluit genomen over de volgende editie… Wordt vervolgd.

Aart Sierksma

Bron: Dans le Morvan, la station de ski du Haut-Folin veut devenir “la nouvelle Alpe-d’Huez” [Lisa Guyenne]