De Ruyter wint toch: eind in zicht van dubbele premieheffing

Na de akkoordverklaring van minister Darmanin (zie vorig bericht van 23 oktober) heeft nu ook de Assemblée zich in meerderheid via een amendement op het belasting- en premieplan voor 2019 (PLFSS 2019) uitgesproken vóór een vrijstelling van premieheffing CSG/CRDS over kapitaalinkomsten (renten, huren, lijfrenten, dividenden, plus-value enz.) van personen die onder een sociale-verzekeringsstelsel vallen van een andere lidstaat dan Frankrijk. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die in Nederland of België wonen met een tweede huis in Frankrijk, maar ook mensen (‘verdragsgerechtigden’) die om wat voor reden dan ook (werk of pensioen) ten laste komen van het Nederlandse of Belgische sociale stelsel ondanks het feit dat ze in Frankrijk wonen.

Na jaren onzekerheid en tegensputteren van de Franse overheid zou er dan toch eindelijk recht worden gedaan aan de uitkomst van de procedure De Ruyter voor het EU-Hof. Een standbeeld is wel het minste dat de betrokkenen postuum zouden kunnen oprichten voor die man.
Alleen de Franse senaat zou nog roet in het eten kunnen gooien, maar daar zijn bij mijn weten geen aanwijzingen voor.
Zie verder het bericht van Fiscalonline

Bron: fiscalonline.com

Vrijstelling premieheffing CSG/CRDS?

Geen premies CSG/CRDS meer voor personen die niet onder het FR sociale verzekeringsstelsel vallen?

Er is een nieuwe stap gezet in het al jarenlang slepende miljardendossier over de verschuldigdheid van premies CSG/CRDS [la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)door personen die niet onder het FR sociale verzekeringsstelsel vallen (lees voor het gemak: die onder het stelsel vallen van een andere lidstaat). Minister van Comptes Publics Darmanin heeft zich op 16 oktober jl. in de Assemblée nationale bereid verklaard vrijstelling van premieheffing CSG/CRDS te verlenen over kapitaalinkomsten (renten, huren, lijfrenten, dividenden, plus-value etc.) van personen die onder een sociale-verzekeringsstelsel vallen van een andere lidstaat dan Frankrijk. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die in NL/B wonen met een tweede huis in Frankrijk, maar ook mensen die om wat voor reden dan ook (werk of pensioen) onder het NL/B stelsel vallen ondanks het feit dat ze in FR wonen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Zie verder het bericht van Fiscalonline compleet met alle links naar de vorige highlights van dit dossier (waaronder de procedure De Ruyter)

Bron: fiscalonline.com

Vrijstelling plus-value Franse eigen woning uitgebreid

Vrijstelling plus-value Franse eigen woning uitgebreid in geval van (r)emigratie vóór de verkoop

Bij verkoop van de (voormalige) eigen woning in Frankrijk na 1 januari 2019 wordt de vrijstelling voor inmiddels ge(r)emigreerde verkopers verruimd. De verruiming, is gelegen in de termijn voor de verkoop. die vindt plaats op 31 december van het jaar volgend op het jaar van (r)emigratie. Er wordt dan geen belasting geheven over de plus-value. Voorwaarde: de woning mag niet in de tussentijd ter beschikking hebben gestaan van derden.

Bron: fiscalonline.com

Plus-value bij verkoop tweede huis

Nieuws over de belasting en premies die worden geheven over de verkoopwinst bij de verkoop van het tweede huis in Frankrijk. Deze berichten zijn vooral van belang voor degenen die de heffing niet kunnen en/of willen ontlopen door vóór de beoogde verkoop tijdelijk fiscaal inwoner van Frankrijk te worden. Het tweede huis wordt dan tijdelijk het eerste huis. Wie daarvoor de tijd en de energie heeft, kan dit bericht overslaan en het beste bij een goede fiscalist advies inwinnen.

1. Rechterlijke uitspraken: de hardleerse Franse fiscus
De Franse fiscus negeert sinds 2011 een reeks van inmiddels vier rechterlijke uitspraken over de kosten van verbouwing, renovatie, vergroting of verbetering die een belastingplichtige maakt voor zijn – niet als résidence principale bewoonde – huis, zeg maar: het tweede huis. Deze rechterlijke uitspraken houden in dat de plus-value mag worden verlaagd met de bedragen die een belastingplichtige rechtstreeks heeft betaald aan de bouwmarkt, op voorwaarde dat hij bewijst dat de voor die bedragen gekochte materialen door een in Frankrijk geregistreerde onderneming (aannemer of klusbedrijf) zijn gebruikt voor de werkzaamheden. In een recente uitspraak van het gerechtshof in Lyon heeft de rechter bepaald dat dat bewijs kan worden geleverd door vermelding op de factuur van de plaats of het adres van de werkzaamheden. Helemaal mooi is het als de factuur de naam vermeldt van de verantwoordelijke persoon (responsable) van de aannemer die of het klusbedrijf dat de werkzaamheden op het adres gaat verrichten.
Zoals gezegd, negeert – althans volgens www.fiscalonline.fr – de Franse fiscus deze uitspraken al 7 jaar. Men eist dat de gebruikte materialen door de (ver)bouwende aannemer of het klusbedrijf zelf zijn gekocht en betaald. Je moet dus een lange adem hebben en willen procederen als je niet alleen gelijk wilt hebben maar het ook wil krijgen. Het is dan voor de bewijsvoering zaak om ervoor te zorgen dat je de materialen laat bezorgen op het adres waar het om gaat en dat dat adres ook wordt vermeld op de factuur van de bouwmarkt, liefst met de naam van de responsable.

Lees meer

De premie- en belastingplannen van Macron

Nu de verkiezingen allemaal voorbij zijn en Macron over een comfortabele meerderheid in de Assemblée kan beschikken, komen diens plannen voor belastingen en premies een stuk dichterbij. Natuurlijk kunnen de Senaat en/of de vakbonden nog zand in de machine gooien, maar het is de vraag of die machine daarvan vast zal lopen. Als we daar even niet van uitgaan, kunnen we het volgende verwachten.

1 Verhoging van de CSG-premies (Contribution Sociale Généralisée) met 1,7% met ingang van 1 januari 2018
Dit gaat als volgt uitwerken voor de verschillende soorten inkomensgenieters:
a. Werknemers
Voor hen gaat de CSG omhoog van 7,5% naar 9,2%. Ze krijgen er echter een grotere verlaging van de ziektekosten- en werkloosheidspremies voor terug. In de meeste gevallen gaan de werknemers er daardoor op vooruit.
b. Gepensioneerden
Wie nu 0% of 3,8% betaalt, blijft dat percentage betalen. Wie echter nu 6,6% betaalt, gaat naar 8,3%. Dit treft ca. 60% van de gepensioneerden. Bij alleenstaanden gaat het dan om mensen met een Revenu Fiscal de Référence (RFR) van € 1.200 per maand (allenstaanden) of hoger, bij stellen gaat het om een RFR van € 1.837 per maand of hoger.
Voor een deel van de getroffenen komt er een compensatie in de vorm van een vrijstelling van de taxe d’habitation. Zie hierna onder 2. Lees meer

Uitbreiding mogelijkheid hypotheekrenteaftrek voor eigen woning in Frankrijk

Het EU-Hof schuift de Nederlandse 90%-regeling terzijde. Ook van belang voor anderen zonder hypotheek?

Dit bericht gaat vooral over de Nederlandse inkomstenbelasting voor inwoners van Frankrijk met een eigen woning waar een hypotheek op rust. Nederland stelt als eis voor aftrek van hypotheekrente voor de eigen woning in Frankrijk dat 90% van het wereldinkomen in Nederland belast moet zijn. Dat heet kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Het EU-Hof heeft in een arrest van 9 februari 2017 die eis van 90% onverbindend verklaard als het gaat om de aftrek van hypotheekrente. Zie hier.
Het arrest gaat over een inwoner van lidstaat Spanje maar de uitspraak geldt EU-breed. Volgens het EU-Hof moet Nederland aftrek van de hypotheekrente verlenen naar rato van het percentage waartegen het in Nederland belaste inkomen deel uitmaakt van het wereldinkomen. Lees meer

Verblijf wegens ziekte in Nederland: binnenlands belastingplichtig!

Hierbij een uitspraak in hoger beroep van de belastingrechter in Amsterdam over een persoon die na jarenlang in Spanje te hebben gewoond tegen zijn zin wegens ziekte terugkeert naar Nederland en daardoor ongewild aldaar weer binnenlands belastingplichtig wordt.
Het gerechtshof maakt er werk van en en onderzoekt grondig alle privé-omstandigheden.
De uitspraak is analoog toepasbaar voor Frankrijk.

Link

Levensloopuitkeringen: soms onbelast in NL én in FR

Een cliënte van mij – inwoonster van Frankrijk – liep tegen de pensioenleeftijd aan (65 jaar en nog wat maanden). Zij had nog een levenslooptegoed in NL staan, opgebouwd toen ze daar nog woonde en werkte. Haar vraag was wat de gunstigste fiscale afwikkeling zou zijn van het tegoed. Zoals bekend moet een levenslooptegoed opgeheven worden uiterlijk bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en die datum kwam in zicht.
Gelukkig was ze niet ingegaan op de ‘aantrekkelijke’ afwikkeling die de NL-regering een aantal jaren heeft gehanteerd van een afkoop tegen belastingheffing over 80% van het tegoed. De afkoopsom van een levenslooptegoed door iemand die tegen de pensioenleeftijd loopt, wordt beschouwd als een pensioenuitkering in de zin van het Nederlands-Franse belastingverdrag. Op grond van dat verdrag is een pensioenuitkering (niet zijnde een overheidspensioen) in NL geheel onbelast als de gerechtigde in FR woont. Maar hoe zit het dan in FR? Voor heffing in FR moet een rechtsgrond te vinden zijn in de FR belastingwetten. Heffen alleen op basis van een belastingverdrag kan nooit. Er moet altijd ook een nationaalrechtelijke grondslag zijn. In dit gegeven lagen kansen voor mijn cliënte. Lees meer

Fout in papieren C- en M-biljet IB 2015

Er is een verschil tussen de papieren aangifte en de digitale aangifte voor de Nederlandse inkomstenbelasting over 2015 op het punt van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht (KBB) voor mensen met een laag pensioeninkomen. Het gaat hier om mensen die in Frankrijk wonen maar die ook in Nederland aangifte moeten of willen doen. In het papieren biljet krijgt u het KBB-schap pas toegekend als uw wereldinkomen uitsluitend bestond uit pensioen, lijfrente of een soortgelijke uitkering (vragen 29f en 29g van het C-biljet). In de digitale aangifte komen de woorden ‘wereldinkomen’ en ‘uitsluitend’ bij de vragen die hier over gaan niet voor en dat is terecht. Die woorden komen namelijk ook niet voor in de wettelijke bepalingen rond het KBB-schap. Ze zijn een bedenksel van de ontwerper van de papieren biljetten voor 2015. In de wettelijke bepalingen gaat het er alleen om of u één van de bedoelde uitkeringen hebt gehad of niet, onafhankelijk van de vraag of u daarnaast nog ander inkomen had. Door deze fout kunt u met de digitale aangifte ook KBB-er worden als u ander inkomen had naast uw pensioen, lijfrente of soortgelijke uitkering, met de papieren aangifte kan dat niet. Lees meer