volle tafel tijdens BZ dag

Afgelopen zondag vond de BZ dag plaats. Deze keer in Moulin de Chazeu in Laizy. Deze oude watermolen bleek een goede locatie. Dat de aanwezigen échte Bourgondiërs zijn geworden bleek wel uit de volle tafel met eten.

Uit de aanblik van de zelfgemaakte spijzen viel niet op te maken dat het hier uitsluitend om Nederlandstaligen ging. Zelfs de kazen zagen er Frans uit. Ook de muziek was Frans, maar gespeeld door Fekke de Jager op de draailier en Wil Hilbrink op de accordeon.

Hoewel de ruimte niet heel groot was, was het toch ruim genoeg. en nét voldoende voor alle exposanten. Dankzij het zonnetje konden we zelfs buiten lunchen. Maar niet vóór dat we een interessante voordracht kregen door Maarten die ons aan de hand van een strip uit Astrix en Obelix een aantal leuke franse cultuur -eigenaardigheden vertelde.

De dag werd afgesloten met een ‘inmiddels’ traditionele tombola die op ludieke wijze werd gepresenteerd door Jeroen de Bruin, onze nieuwe vice voorzitter en Anja Verheij onze voorzitter. Kortom een geslaagde dag.

Hartelijk dank iedereen voor jullie aanwezigheid en alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan het slagen van deze dag!

 

foto’s (c) Rob Croes

 

185 keer bekeken

Uitnodiging BZ proefdag

Om onze abonnees, adverteerders, medewerkers en bestuursleden de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten, organiseren we jaarlijks een ‘Proefdag’. Dit jaar vindt de Proefdag plaats op zondag 25 september van 11.00 tot 16.00 uur in Moulin de Chazeu in Laizy (Saône et Loire).

Net als vorig jaar nodigen we alle abonnees uit om iets lekkers te maken en mee te nemen. Hartig, zoet, vlees, vis of vega, alles is welkom. Ook adverteerders met een culinaire ambitie hoeven beslist niet te schromen hieraan mee te doen. Van alle meegebrachte lekkernijen maken we een mooi buffet om met elkaar van te genieten tijdens de lunch. Iedereen neemt een eigen bord, bestek en glas mee. Voor stokbrood zorgen wij. Koffie, thee, wijn, bier en water zijn ter plekke verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding. Het geheel wordt muzikaal omlijst door Fekke de Jager op de draailier en Wil Hilbrink op de accordeon.

Wil je anderen kennis laten maken met je eigen gemaakte sieraden, siropen of schilderijen, je kennis van (geneeskrachtige) planten en kruiden of een andere creatieve uiting, meld je dan aan voor de markt. Adverteerders, grijp deze gelegenheid om je werk of dienstverlening onder de aandacht te brengen van potentiële klanten. Of je nu huizen verkoopt of zonnepanelen, kaas of stroopwafels, een klusbedrijf of een gezellig café runt, of de beste Franse vertalingen maakt, geef je op voor de markt! Neem een eigen tafeltje mee om je product of dienst te exposeren. Standhouders kunnen op 25 september vanaf 10.00 hun kraam inrichten.

Opgeven kan via een mail naar bureau@bourgondischezaken.com Laat weten of je alleen komt of met meer en of je op de markt gaat staan en waarmee. Exposanten die een kleinood ter beschikking willen stellen voor de tombola worden van harte uitgenodigd dit te vermelden. Deze worden aan het eind van de dag verloot.

Met Bourgondische groet,

Namens het bestuur en de hoofdredactie van BZ,

Anja Verheij en Saskia Relker

181 keer bekeken

audiorondleiding leerzaam en leuk

Erg leuk om te doen en ook in het Nederlands deze gratis audio rondleiding in de omgeving van Autun maar ook op andere plaatsen in de Bourgogne. Het leukste is natuurlijk om er heen te gaan en ter plekke de wandeling te lopen en de uitleg te horen via je telefoon, maar zeker ook leuk is om lekker vanuit huis de plekken te bezoeken via de computer en de interessante uitleg te horen. De Nederlandse vertaling, is wel even wennen en een duidelijke computerstem maar het went snel. Veel kijk en luisterplezier gewenst.

wivisites

33 keer bekeken

Frans nationaal recht – afwezigheid van dubbele belasting

Bron: FANF/KPMG

In het Franse recht, onder voorbehoud van enkele uitzonderingsgevallen (zie hierna onder “3. Specifieke gevallen”), is overdracht door overlijden (erfenis) als wel overdracht tussen levenden (schenking) aan belasting onderhevig.

Voor Franse belastingplichtigen zijn successierechten -in principe- verschuldigd, over het gehele vermogen van de erflater dat wordt overgedragen op het moment van overlijden.

Indien de nalatenschappen of schenkingen een internationaal karakter hebben, dat wil zeggen er is sprake van een erflater of een schenker in een land terwijl er sprake is van vermogensbestanddelen, erfgenamen of begiftigden in een ander land, kunnen situaties van dubbele belastingheffing zich voordoen indien elk betrokken land ervan uitgaat dat de erflater of schenker fiscaal in zijn land is gevestigd of indien de betrokken landen niet dezelfde kwalificatie aan de betrokken vermogensbestanddelen geven, en ieder land zich beroept op zijn recht belasting te heffen op de overdracht

… Indien de erflater of schenker woonachtig is in Frankrijk

De fiscale woonplaats is de woonplaats zoals die gedefinieerd is in artikel 4 B van de Code Général des Impôts (‘CGI’). Personen die niet onder het toepassingsgebied van dit artikel vallen worden dus beschouwd als zijnde gedomicilieerd buiten Frankrijk.

Indien de erflater of de schenker in Frankrijk zijn fiscale woonplaats heeft, zijn alle vermogensbestanddelen in of buiten Frankrijk gelegen, belastbaar in Frankrijk volgens de Franse wetgeving (Art 750 ter CGI).

Anders gezegd, de eventuele roerende en onroerende zaken die in Nederland gelegen zijn, zijn in Frankrijk aan belasting onderhevig.

De woonplaats van de begunstigde (in Frankrijk of in het buitenland) doet niet ter zake.

Deze situatie kan leiden tot een dubbele belastingheffing in het geval dat ieder van de landen -Frankrijk en Nederland- ervan uitgaat dat de erflater of schenker gedomicilieerd is in zijn land, of een verschillende opvatting hebben over de kwalificatie van de vermogensbestanddelen, en zo een belastingheffing kan opeisen op een wereldwijde basis.

Niettemin, in Frankrijk wordt de dubbele belastingheffing voorkomen aangezien in principe de in het buitenland voldane erf- of schenkingsbelasting recht geeft op een overeenkomstige belastingvermindering (‘crédit d’impôt’).

Op deze manier wordt de dubbele heffing van successie- en schenkingsrechten voorkomen door de verrekening van in het buitenland reeds voldane belastingen met de in Frankrijk verschuldigde belasting op buiten Frankrijk gelegen roerende en onroerende zaken (Art. 784 A CGI).

Laten we het geval nemen van een fiscale inwoner van Frankrijk die in Frankrijk is overleden. Deze inwoner was van tijd tot tijd in Nederland werkzaam en bezit roerende zaken in Frankrijk en in Nederland. De vraag die zich stelt is welk land gerechtigd is successierechten ten aanzien van deze zaken te heffen. Frans recht toepassend, vindt de heffing plaats op een wereldwijde basis: de roerende vermogensbestanddelen gelegen in Frankrijk maar eveneens de in Nederland aanwezige roerende zaken zijn belastbaar in Frankrijk. Indien Nederland ervan uitgaat dat de erflater eveneens fiscaal in Nederland fiscaal gevestigd is -vanwege bijvoorbeeld de uitoefening van de professionele activiteiten- dan zouden de roerende zaken zowel In Nederland en Frankrijk belastbaar zijn. Niettemin, het Franse recht toepassend, de belasting voldaan in Nederland, op grond van de in Nederland aanwezige roerende goederen, zal worden verrekend met de belasting verschuldigd in Frankrijk. Op deze manier wordt dubbele belastingheffing voorkomen.

…Indien de erflater of schenker in Nederland is gevestigd

In dit geval, met toepassing van Artikel 750 ter CGI, zijn belastbaar in Frankrijk:

  • De roerende en onroerende zaken gelegen in Frankrijk ontvangen door de begunstigde (erfgename of begiftigde) die zijn fiscale woonplaats buiten Frankrijk heeft;
  • De roerende en onroerende zaken aanwezig in of buiten Frankrijk en ontvangen door de begunstigde die zijn fiscale woonplaats heeft in Frankrijk en dit minstens 6 jaar gedurende de 10 jaar voorafgaand aan het jaar van verkrijging van de goederen.

Deze situatie kan eveneens leiden tot dubbele belastingheffing voor zover Frankrijk en Nederland zich kunnen beroepen op het recht belasting te heffen op roerend en onroerende vermogensbestanddelen op een wereldwijde basis met name in het geval dat de begunstigde meer dan 6 jaar zijn fiscale woonplaats in Frankrijk heeft.

Maar, op grond van het artikel 784 A CGI, wanneer de begunstigde zijn fiscale woonplaats in Frankrijk heeft, de in het buitenland voldane successie- en schenkingsrechten met betrekking tot buiten Frankrijk -in bijvoorbeeld Nederland- gelegen roerende en onroerende zaken kunnen verrekend worden met de in Frankrijk verschuldigde belasting.

Anders gezegd, wederom dubbele belastingheffing is voorkomen door toepassing van een verrekening met de in het buitenland reeds voldane belasting.

2. Frans verdragsrecht: afwezigheid van een Frans-Nederlands belastingverdrag

Deze regels van het Franse nationale recht zijn van toepassing onder voorbehoud van de regels voorzien in internationale verdragen waarbij Frankrijk verdragspartij is op het gebied van het voorkomen van dubbele erf- of schenkingsbelasting.

Echter op de dag van vandaag is geen enkel verdrag ter voorkoming van dubbele erf- of schenkingsbelasting tussen Frankrijk en Nederland ondertekend. 

In afwezigheid van verdragsregels, is dus het nationale Franse recht van toepassing.

Als gevolg hiervan zijn dus de hierboven behandelde Franse nationale regels de enige toepasselijke regels om dubbele belasting te voorkomen, dat wil zeggen, verrekening van in het buitenland voldane belastingen met betrekking tot buiten Frankrijk gelegen zaken.

Er moet worden opgemerkt dat de Europese regelgeving er zich er niet tegen verzet indien de nationale wetgeving van een Lidstaat niet voorziet in de verrekening van de door een erfgenaam in deze Lidstaat verschuldigde successierechten met in een andere Lidstaat reeds voldane successierechten (HvJ EG, 3e Kamer, 12 feb. 2009, Zaak C-67/08).

Het Hof van Justitie der EG heeft eveneens gepreciseerd dat de regelgeving van de Europese Unie zich niet verzet tegen de Nederlandse regelgeving die bepaalt dat een nalatenschap van een Nederlandse staatsburger die overleden is binnen 10 jaar nadat hij zijn woonplaats vanuit Nederland naar het buitenland verplaatst heeft, belast wordt alsof hij in Nederland gebleven was, terwijl profiterend van een belastingverlaging met de successierechten geheven door andere Staten (HvJ EG, 3e Kamer, 23 feb. 2006, Zaak C-512/03).

3. Specifieke bepalingen

In bepaalde gevallen voorziet de wet in uitzonderingen of in bijzondere basisstelsels op het gebied van successie- en schenkingsrechten.

Deze specifieke maatregelen worden toegekend vanwege de aard van bepaalde zaken of zijn ingegeven door de hoedanigheid van de erflater, de schenker of de begunstigde (erfgenaam of begiftigde) of hun relaties.

…. Toepasselijk op successie- en schenkingsrechten

Uitzondering voor nieuwe fiscale inwoners –

Wanneer de erflater of de schenker zijn woonplaats buiten Nederland heeft, maar de begunstigde (erfgenaam of begiftigde) zijn woonplaats in Frankrijk heeft, zijn de successie- en schenkingsrechten van toepassing op roerende en onroerende zaken gelegen zowel in Frankrijk als die gelegen in het buitenland (art. 750 ter CGI).

Echter deze regeling is slechts van toepassing indien de begunstigde zijn fiscale woonplaats in Frankrijk heeft gehad gedurende ten minste 6 jaar in de loop van de 10 jaar voorafgaand aan het jaar waarin hij de zaken ontvangen heeft.

Dit betekent dat de belastinglast die drukt op nieuwe inwoners gedurende de eerst jaren van hun verblijf, of zij die zich slechts voor korte tijd in Frankrijk vestigen, in belangrijke mate verlicht wordt. Als gevolg hiervan zijn deze nieuwe fiscale inwoners vrijgesteld van successie- en schenkingsrechten gedurende de eerste jaren van hun vestiging in Frankrijk met betrekking tot roerende en onroerende zaken gelegen zowel binnen als buiten Frankrijk, indien ontvangen van een erflater of schenker woonachtig in het buitenland.

Vrijstelling van 100 000 euros in rechte lijn…. Voor de toepasselijkheid van successie- en schenkingsrechten voorziet Art. 779, I CGI in een vrijstelling van 100 000 euro per deel voor iedere ascendent of elk kind in leven zijnd dan wel plaatsvervuld.

Anders gezegd, geen successie- of schenkingsrechten zijn verschuldigd op bedragen tot 100 000 euros indien de begunstigde een ascendent, een kind of één van zijn plaatvervullers is.

Opmerking verdient dat deze vrijstelling kan worden gecumuleerd met de vrijstelling voor giften van geldsommen (‘dons familiaux’) tot een bedrag 31 865 euros.

….Toepasselijk op schenkingsrechten

Vrijstelling tussen echtgenoten of Pacs-partners –

De schenkingen tussen echtgenoten of partners van een Pacte civil de solidarité (‘Pacs’) geven recht op een vrijstelling van 80 724 euros (Art. 790 E en 790 F CGI).

Anders gezegd, de schenking tussen echtgenoten en Pacs-partners tot een bedrag van 80 724 euros is vrijgesteld van schenkingsrechten.

NB Deze vrijstelling is niet van toepassing op samenwonenden (‘union libre’).

Partners van een civiele partnerschap die rechstgeldig in het buitenland is afgesloten, genieten eveneens van deze vrijstelling. Anders uitgedrukt, schenkingen gedaan tussen personen verbonden door een rechtsgeldig in Nederland gesloten civiele partnerschap zijn vrijgesteld van schenkingsrechten in Frankrijk met betrekking tot schenkingen tot een bedrag van 80 724 euros.

Vrijstelling van bepaalde giften binnen de familie –

Geldsommen geschonken tot een bedrag van 31 865 euros ten gunste van een kind, een kleinkind of een achterkleinkind, zijn vrijgesteld van schenkingsrechten (Art. 790 CGI).

Deze giften kunnen worden geëffectueerd door middel van een cheque, in contanten, door bankoverschrijving of door een postcheque.

Zoals hierboven reeds vermeld, deze vrijstelling kan gecumuleerd worden met de hiervoor genoemde vrijstelling van 100 000 euros in rechte lijn.

….Toepasselijk op successierechten 

Vrijstelling van nalatenschappen tussen echtgenoten of Pacs-partners – het erfdeel van de langstlevende echtgenoot of Pacs-partner is vrijgesteld van successierechten (Art. 796-0 bis CGI).

Vermelding verdient dat de administratieve doctrine erin voorziet dat de personen verbonden door een civiel partnerschap gesloten in het buitenland, en niet in strijd met de openbare orde, eveneens deze vrijstelling genieten (BOI-ENR-DMTG-10-50-30, n°40).

Anders gezegd, nalatenschappen tussen personen verbonden door een civiel partnerschap gesloten in Nederland, zijn vrijgesteld van successierechten, onder voorbehoud de openbare orde te respecteren.

94 keer bekeken

Gezocht: bestuurslid!

Bourgondische Zaken floreert: meer abonnees en adverteerders en vooral ook meer verhalen en activiteiten. Prachtig dus om zo’n groeiende vereniging te mogen besturen, maar er valt evengoed wel eens iemand af. Jurriaan Geldermans in dit geval, want die vertrekt – dom, dom, dom – naar de Dordogne. Dus zoekt BZ een enthousiaste vervanger, om samen met de overige bestuursleden de kar verder te trekken, naar verre horizonten. Onbezoldigd uiteraard, want het draait om het plezier.

Is dat misschien iets voor jou? Stuur dan een mail naar onze secretaris Elsa Telder: bureau@bourgondischezaken.com. We zijn benieuwd!

 

 

92 keer bekeken

Contributie 2022

Beste abonnees van BZ,

Gisteren heeft u een mail van ons ontvangen met daarin het verzoek om de contributie voor 2022 te betalen. Het abonnementsgeld voor 2022 is:

30,- voor leden die het blad in Nederland of Frankrijk ontvangen.

35,- voor leden die het blad in België ontvangen.

U kunt betalen door te klikken op deze link: https://www.bourgondischezaken.com/verlengen-abonnement/ Log in met uw inlognaam en password en kies voor: betalen via o.m. Ideal, Paypal en creditcard.

Of het bedrag overmaken op

Credit Agricole CENTRE-EST in Autun
IBAN: FR76 1780 6002 5004 1446 5553 805 / BIC AGRIFRPP878
t.n.v. Assoc. Bourgondische Zaken

O.v.v. Uw ID-nummer en de naam waar het abonnement op vermeld staat.

Dit ID nummer staat bovenaan de brief en is nieuw en erg belangrijk voor het goed kunnen verwerken van uw betaling. De Credit Agricole laat namelijk maar een deel van uw naam zien, maar door het vermelden van dit ID nummer kunnen we toch achterhalen wie er heeft betaald.

Betaalt u svp op tijd, dat scheelt ons veel werk! Alvast hartelijk dank!! Alleen dankzij trouwe lezers zoals u kunnen wij dit mooie blad blijven maken.

Met vriendelijke groet,

Bourgondische Zaken

 

 

 

28 keer bekeken

BZ proefdag voor herhaling vatbaar

Zondag 10 oktober vond de BZ proefdag plaats voor alle abonnees van BZ magazine. Het was een picnic partagé waarbij de heerlijkste gerechten ‘gedeeld’ werden.

Het bleek maar weer eens dat Nederlanders in de Bourgogne, eigenlijk bourgondischer zijn dan de bourgondiers zelf. Ook was het een goed moment een aantal van onze adverteerders nu eens in het écht te ontmoeten en veel lezers van BZ presenteerden hun werk. Muziek was er ook, dankzij het trio Pas-de-Deux en het koor Millay Ensemble, dat Franse chansons vertolkt. Hartelijk dank iedereen voor de geslaagde dag!
 

1150 keer bekeken

Uitnodiging BZ dag zondag 10 oktober

Na anderhalf jaar van relatieve isolatie, hechten bestuur en hoofdredactie van Bourgondische Zaken eraan de onderlinge banden te verstevigen en elkaar weer eens in levenden lijve te ontmoeten. Daartoe houden we op zondag 10 oktober een proefdag voor alle abonnees van BZ magazine. Dat gebeurt vanaf 11.00 uur in La Grande Halle in het dorp Fours (Nièvre).

De aanduiding ‘proefdag’ kun je letterlijk opvatten. Want als we nu allemaal eens iets lekkers meebrengen? Een zogenaamde picnic partagé.

De naam ‘proefdag’ is tevens figuurlijk bedoeld, want afhankelijk van het weer wordt in of rond La Grande Halle een kleine markt gehouden, voor en door de vrienden van BZ. Je kunt er je eigen schilderijen of beelden exposeren, muziek maken, verhalenbundels presenteren of je zelfgemaakte honing aan de mens (genderneutraal) brengen. Zo kunnen andere ‘Bourgondiërs’ daar in overdrachtelijke zin van proeven. Ook de adverteerders zijn van de partij, om te tonen wat zij voor ons kunnen betekenen. Tot slot kunnen we met z’n allen meezingen met het koor Millay Ensemble, dat Franse chansons vertolkt.

Geef je op via: bureau@bourgondischezaken.com. Want we willen graag dat je van de partij bent, ongeacht of je nu iets lekkers meebrengt of op de creatieve markt gaat staan. En allebei mag ook hoor!

We hopen dat we elkaar allemaal zullen treffen op zondag 10 oktober, vanaf 11.00 tot pakweg 16.00 uur, in La Grande Halle van de gemeente Fours. Tot dan!

Met Bourgondische groet,

Bestuur en hoofdredactie BZ

1018 keer bekeken

Frankrijk opnieuw in lockdown

[Bron: Lotgenoten] Daags na de aankondiging door Emmanuel Macron van een nieuwe nationale lockdown heeft Jean Castex in de Assemblee in een ‘stormachtige sfeer’, de geschetste maatregelen gedetailleerd. Deze nieuwe maatregelen zijn “noodzakelijk om ons in staat te stellen een mijlpaal te passeren, hopelijk een laatste mijlpaal, in het vooruitzicht van de massale vaccinatie en een terugkeer naar het normale leven”.

2. Alcoholgebruik op de openbare weg en de toegang tot bepaalde locaties verboden.

3. Reizen beperkt tot 10 km, niet-essentiële winkels gesloten.

De maatregelen om de epidemie in te dammen, die al in 19 departementen waren genomen, worden gedurende vier weken uitgebreid tot heel Frankrijk, met uitzondering van de overzeese gebiedsdelen en departementen, die minder getroffen zijn. De avondklok zal vanaf 19.00 uur gehandhaafd worden. Niet-essentiële winkels, vooral kledingzaken, zullen in het hele land gesloten zijn. Telewerken zal “ten minste vier dagen per week worden gesystematiseerd, voor alle banen in de openbare en de particuliere sector waar dit mogelijk is”.
Iedereen zal zich binnen een straal van 10 kilometer rond zijn woning kunnen verplaatsen, wandelen of individuele lichaamsbeweging kunnen beoefenen zonder tijdsbeperking, op voorwaarde dat men zijn verblijfplaats kan aantonen. Een afwijkend reiscertificaat is vereist voor reizen binnen het departement van verblijf en tot 30 kilometer buiten het departement om specifieke redenen (noodzakelijke aankopen, kinderen naar school begeleiden, administratieve of gerechtelijke procedures).

4. Sluiting van scholen vanaf 5 april
Zoals Macron aankondigde zullen de scholen vanaf 5 april sluiten, evenals de crèches en buitenschoolse activiteiten. De leraren zullen volgende week afstandsonderwijs moeten geven.
Daarna zal ‘de voorjaarsvakantie’ ingaan van 12 tot 25 april voor alle zones. Er zal vanaf volgende week een voorziening voor de opvang van kinderen van prioritair personeel, zoals verpleegsters, worden georganiseerd. De werknemers die verplicht zijn hun kinderen thuis te houden bij gebrek aan een andere oplossing, zullen in aanmerking komen voor‘deeltijd’ regelingen. “Ik ben mij ten volle bewust van de gevolgen van deze beslissingen voor het leven van vele gezinnen, maar ook voor de organisatie van bedrijven”, stelde Castex, die betoogde dat het doel is “besmetting op scholen te bestrijden met zo min mogelijk gevolgen”. De voor de komende vier weken geplande vergelijkende examens voor het hoger onderwijs “zullen worden gehandhaafd”. De examens die niet op afstand kunnen worden afgelegd, zullen echter “zoveel mogelijk worden uitgesteld” tot “de maand mei”.
De regering is ook van plan hulp te bieden aan “armlastige gezinnen waarvan de kinderen niet langer naar de kantine gaan of niet langer kunnen profiteren van gratis ontbijten”.

5. Vaccinatie uitgebreid tot 60-69-jarigen vanaf 15 april.
Castex kondigde aan dat de vaccinatie vanaf 15 april wordt opengesteld voor mensen van 60 tot 69 jaar, en op 15 mei voor mensen van 50 tot 59 jaar. Volwassenen onder de 50 moeten zich vanaf 15 juni kunnen laten vaccineren, verzekerde hij. “De hoop die deze vaccinatiecampagne biedt, stelt ons in staat de toekomst met vertrouwen en optimisme tegemoet te zien”.

6. Lockdown: treinen SNCF bestormd voor het paasweekend.
Onmiddellijk na de toespraak werd de website van de SNCF waarop treinkaartjes kunnen worden geboekt, bestormd. De SNCF gaf aan dat zij 130.000 reizen heeft verkocht op OuiSNCF, na de aankondigingen van Emmanuel Macron, “waarvan ongeveer de helft voor dit paasweekend”. Dat is een stijging van 25% in de verkoop.

7. Lockdown kost 11 miljard euro per maand.
Het ministerie van Economie en Financiën raamt de totale kosten op 11 miljard euro per maand, waarvan 4 miljard extra in verband met de aangekondigde nieuwe maatregelen.
“Deze nieuwe lockdown is verschrikkelijk voor alle gesloten sectoren”, stelde Medef-voorzitter Geoffroy Roux de Bézieux. “Dit moet de laatste zijn. Laten we alles openen op 15 mei”, stelde het hoofd van de werkgeversorganisatie. Marc Sanchez, secretaris-generaal van de (SDI), verklaarde: “Woede voor sommigen, wanhoop voor anderen, zijn de overheersende gevoelens bij onafhankelijke beroepsbeoefenaars. Het onvermogen van de overheid is in het nadeel van iedereen en in het bijzonder van de beroepsbeoefenaars. Er is geen nieuwe steun aangekondigd en de muur van schulden blijft groeien. Wij eisen zichtbaarheid ten aanzien van een concreet Marshallplan dat ervoor zal zorgen dat deze schulden naar behoren worden afgelost als onderdeel van een ambitieus beleid om het land nieuw leven in te blazen. ”

8. Het aantal bedden op de intensive care wordt verhoogd tot 10.000.
Macron stelde dat de IC capaciteit tot 7.000 bedden is verhoogd en dat ze opgehoogd kunnen worden “op iets meer dan 10.000 bedden met nieuwe opvangcapaciteiten in bepaalde Parijse ziekenhuizen”. Dit zal “een inspanning van de verzorgers” vergen, stelde Emmanuel Macron.

Meer dan zeven op de tien Fransen zijn het eens met de maatregelen die Macron heeft aangekondigd, waaronder de reisbeperking (71%), zo blijkt uit een peiling van Odoxa.
Maar bijna de helft (46%) denkt dat zij zich er maar matig aan zullen houden (39%). 7% zal deze regels aan hun laars lappen of zich ertegen zullen verzetten (7%).
Vooral jongeren hebben er geen zin meer in (63% van de 18-34-jarigen, en 26% van de 65-plussers). Het sluiten van de scholen wordt door 72% van de Fransen gesteund. Ouders staan veel kritischer tegenover deze maatregel. Ze worden gedwongen, in sommige gevallen, om hun regelingen voor kinderopvang zelf te reorganiseren. Van hen vindt 60% de sluiting “te beperkend”. 40% twijfelt zelfs aan de doeltreffendheid.

Bron: Lotgenoten

346 keer bekeken

Gelukkig nieuwjaar

De redactie van BZ wenst iedereen een voorspoedig en gezond 2021.

 

251 keer bekeken